N

Palvelut

Kaavoitukseen, erilaisiin rakennus-, kaivu- ja louhintahankkeisiin, tuulivoimahankkeisiin sekä tiesuunnitteluun liittyvät yleisselvitykset.

Liito-orava-, lepakko-, pesimä-, levähtäjä- ja muuttolinnusto-, putkilokasvi-, lude- ja sudenkorentoselvitykset.

N

Toimialue

Toimialueena koko Etelä-Suomi ja erityisesti Kaakkois-Suomi.

Luontoselvitys Kotkansiipi

Olemme vuonna 2004 perustettu kouvolalainen luontoselvityksiä ja erilaisia luontoon liittyviä asiantuntijapalveluja tarjoava yritys. Asiakkainamme ovat kunnat, ELY-keskukset, arkkitehtitoimistot, EU-hankkeet ja konsulttitoimistot ja toisinaan myös yksityishenkilöt.

 

Miksi luontoselvitys?

Luontoselvityksillä on suuri merkitys nykyisessä maankäytön suunnittelussa. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää hankkeilta riittäviä luontoselvityksiä, joten kaavoituksessa ja tiesuunnittelussa luontoarvot tulee ottaa huomioon. Luontoselvitykset ovat myös olennainen osa ympäristövaikutusten arviointia.

 

LUONTODIREKTIIVI

EU:n luontodirektiivin IV-liitteessä mainittujen eliölajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen ovat luonnonsuojelulailla kiellettyjä. Tästä syystä pienikin rakennushanke saattaa edellyttää esimerkiksi liito-oravan elinalueen kartoittamista. Rantojen ja veneväylien ruoppaukset vaativat puolestaan IV-liitteen sudenkorentolajien lisääntymispaikkojen selvittämistä.

 

BirdLife Suomi Ry

BirdLife Suomi ry:n valtakunnallisten linnustonsuojeluhankkeiden koordinaattori: ruisrääkkä ja kaulushaikara.

 

Linturengastus

Linturengastaja 1996 lähtien.

 

Hemiptera

Hemiptera-eliötyöryhmän ja Hyönteistensuojelun neuvottelukunnan jäsen.

 

Uhanalaisarviointi

Valtakunnallinen uhanalaisarviointi 2019: luteet.

 

MAANKÄYTTÖ

Maankäytön suunnittelussa tarvitaan tietoja myös uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymistä sekä linnustollisesti tärkeistä alueista. Tuulivoimahankkeissa lintujen muutonhavainnointi on tärkeä osa suunnittelua.

 

Petri Parkko

Luontokartoittaja (EAT)

Luontoselvitys Kotkansiiven yrittäjä, luontokartoittaja (EAT) Petri Parkko on toiminut luontokonsulttina vuodesta 2004 lähtien. Petri tekee yhteistyötä useiden yrityksien ja asiantuntijoiden kanssa.

Hän on ollut luontoselvittäjänä suurissa moottoritiehankkeissa, joista mainittakoon Hyvä YVA-palkinnon saanut E18 väli Hamina-Vaalimaa sekä Vt 6 väli Taavetti–Lappeenranta. Suurin osa hänen laatimistaan luontoselvityksistä on kuitenkin liittynyt erilaisiin kaavoihin: kaupunkien ja kuntien yleiskaavat ja osayleiskaavat, rantaosayleiskaavat sekä asemakaavat. Parkko on tehnyt myös lukuisia lajistoselvityksiä eri puolilla Etelä-Suomea, mutta töiden painopiste on ollut Kaakkois-Suomessa. Luontoselvitysten lisäksi hän on tehnyt Natura-arviointeja sekä erilaisia ruoppaus- ja niittosuunnitelmia. Tuulivoimasuunnittelussa Parkko on osallistunut linnustoselvityksiin. Ennen yrittäjänä toimimista hän teki Ympäristöministeriön liito-oravan kannanarviointiin liittyviä selvityksiä.

Kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset

  • Marjoniemen asemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys: Kouvolan kaupunki.
  • Pyhäjärvi-Iso-Ruhmas ROYK luontoselvitys. Kouvolan kaupunki.

Linnusto- ja sudenkorentoselvitykset

  • Jämijärven rantayleiskaavan sudenkorentoselvitys. A-Insinöörit Civil Oy.
  • HELMI-hankkeeseen liittyvät linnustoselvitykset: Pyhtään Heinlahti, Haminan/Kotkan Salminlahti, Virolahden Vilkkiläntura ja Miehikkälän Tyllinjärvi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Tiehankkeisiin liittyvät luontoselvitykset

  • Vt 6 Tykkimäki-Kuivala. Tiesuunnitelman täydentävä luontoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
  • Vt 26 parantaminen välillä Husula-Myllykylä. Tiesuunnitelman luontoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
  • Vt 6 Keltti-Tanttari. Tiesuunnitelman luontoselvitys. Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

YHTEYS

Luontoselvitys Kotkansiipi

Kouvola, Finland
p. 040 514 9403
petri.parkko@kotkansiipi.fi

7 + 8 =