Palvelut

valkoselk_tikka_1000 copy

Luontoselvityksillä on suuri merkitys nykyisessä maankäytön suunnittelussa. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää hankkeilta riittäviä luontoselvityksiä, joten kaavoituksessa ja tiesuunnittelussa luontoarvot tulee ottaa huomioon. Luontoselvitykset ovat myös olennainen osa ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

 Luontoselvitys Kotkansiipi tekee

  • kaavoitukseen,
  • erilaisiin rakennus-, kaivu- ja louhintahankkeisiin
  • tuulivoimahankkeisiin sekä
  • tiesuunnitteluun liittyviä yleisselvityksiä.

 

EU:n luontodirektiivin IV-liitteessä mainittujen eliölajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen ovat luonnonsuojelulailla kiellettyjä. Tästä syystä pienikin rakennushanke saattaa edellyttää esimerkiksi liito-oravan elinalueen kartoittamista. Rantojen ja veneväylien ruoppaukset vaativat puolestaan IV-liitteen sudenkorentolajien lisääntymispaikkojen selvittämistä.

lepp_kaitalude_1000x300

Maankäytön suunnittelussa tarvitaan tietoja myös uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymistä sekä linnustollisesti tärkeistä alueista. Tuulivoimahankkeissa lintujen muutonhavainnointi on tärkeä osa suunnittelua.

Luontoselvitys Kotkansiipi tekee

  • liito-orava-,
  • lepakko-,
  • pesimä-, levähtäjä- ja muuttolinnusto-,
  • putkilokasvi-,
  • lude- ja
  • sudenkorentoselvityksiä

 

Toimimme yhteistyössä muiden luontokonsulttien ja asiantuntijoiden kanssa, joten kauttamme voi saada myös muuta luontoon liittyvää asiantuntijapalvelua kuten perhosselvityksiä ja suotyyppi-inventointeja. Teemme myös METSO-suojeluohjelmaan liittyviä metsäkartoituksia.

 

tuulimyllyt_1000